DANH SACH GV KHOA XÂY DỰNG
       
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
I. TỐ KẾT CẤU
1 Nguyễn Thạc Nghĩa  Trưởng khoa 
2 Trần Thị Kim Thúy  Tổ trưởng tổ môn 
3 Phan Thanh  Điệp  Phó trưởng tổ môn 
4 Nguyễn Thanh   
5 Trần Thanh Ngọc  
6 Nguyễn Văn  Thắng   
7 Phạm Minh Phương  
II. TỔ CƠ XÂY DỰNG
8 Mai Xuân Hùng  Phó trưởng khoa 
9 Hoàng Phương Thuý  Tổ trưởng tổ môn 
10 Nguyễn Huy Tùng  
11 Nguyễn Văn Long  
12 Nguyễn Xuân Bách  
13 Phạm Ngọc Huy  
14 Đỗ Phi Long  
III. TỔ KIẾN TRÚC CƠ SỞ
15 Tạ Bình  Tổ trưởng tổ môn 
16 Lê Thị Hồng Linh  Phó trưởng tổ môn 
17 Phạm Trung Tín  
18 Lê Hồng  Minh  
19 Trần Mạnh  Khải  
20 Hoàng Việt  
IV. TỔ KIẾN TRÚC CHUYÊN NGÀNH
21 Lê Thị Mai Hương  Tổ trưởng tổ môn 
22 Phạm Lan Anh  Phó trưởng tổ môn 
23 Nguyễn Như Vân  
24 Nguyễn Thị Minh  
25 Lê Ánh  Ngọc  
26 Phạm Duy  
27 Dương Quốc  Linh  
28 Nguyễn Thị Thu Hằng  
V. TỔ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
29 Nguyễn Gia  Ngọc  Tổ trưởng tổ môn 
30 Phạm Thị Vinh Lanh  
31 Lê Thế Huy  
VI. TỔ ĐỊA KỸ THUẬT
32 Vũ Thị Hiền  Tổ trưởng tổ môn 
33 Nguyễn Giang Nam  
34 Phạm Thị Thùy Linh  
35 Vũ Minh Hạnh  
VII. TỔ TRẮC ĐỊA
36 Nguyễn.T.Thảo Minh  Tổ trưởng tổ môn 
37 Nguyễn Duy Nhường  Phó trưởng tổ môn 
38 Dương Thị Oanh  
39 Hoàng Văn Long  
40 Đào Thị Thu  
VIII. TỔ THI CÔNG
41 Trần Đăng  Quế  Phó trưởng khoa -         Tổ trưởng tổ môn
42 Tạ Văn Phấn  Phó trưởng khoa
43 Nguyễn Thị  Phó trưởng tổ môn 
44 Trần Văn  Giang  
45 Nguyễn Bích Ngọc  
46 Trần Thị  Bình  
47 Nguyễn Văn Việt  
48 Nguyễn Bá Việt  
49 Nguyễn Đình Trung  
50 Nguyễn Thành Phúc  
51 Vũ Đình Thư  
52 Trương Thành Trung  
53 Đỗ Hoàng Tùng  
54 Nguyễn Tuấn  Anh  
IX. TỔ MÁY XÂY DỰNG  
55 Nguyễn Thái Sơn  Tổ trưởng tổ môn 
56 Nguyễn Ngọc Linh  
57 Nguyễn Trường Sinh  
58 Trần Thanh Phong  
X. TỔ THƯ KÝ
59 Nguyễn Thị Bích Liên Thư ký khoa
60 Vũ Thị Thu  Thủy Thư ký khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác