Hoạt động nghiên cứu khoa học khoa Xây dựng
  14:26:00 18/05/2015

         Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của khoa Xây dựng thực hiện song hành cùng công tác giảng dạy. Do vậy, Khoa Xây dưng không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hàng năm với mục tiêu phục vụ đào tạo và sản xuất.

         Các giảng viên trong Khoa luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường :

          - Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra; rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo; chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang tín chỉ các chuyên ngành do Khoa quản lý ;

          - Nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo, bài giảng chung, giáo trình nội bộ các môn học do Khoa phụ trách;

          - Khảo sát vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

          - Tham gia viết  bài cho tạp chí chuyên ngành, hội thảo khoa học...

         Ngoài ra, khoa Xây dựng còn tham gia, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ :

         - Nghiên cứu xây dựng bài giảng môn Kỹ thuật Thi công hệ Trung cấp ngành XDDD&CN theo phương pháp mô hình hóa mã số RD16-12;

         - Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành XDDD&CN trình độ Cao đẳng mã số RD17-12;

         - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Hoàn công, thanh toán, quyết toán công trình xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD40-13;

          - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Vẽ xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD41-13;

          - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn An toàn lao động dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD42-13;

          - Nghiên cứu biên soạn nội dung giáo trình môn Vật liệu xây dựng dành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD43-13;

          - Nghiên cứu xây dựng bộ mô hình minh họa linh hoạt phục vụ giảng dạy và học tập môn Cấu tạo kiến trúc  trình độ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN mã số RD18-14;

          - Nghiên cứu sử dụng Metakaolin trong nước dùng cho bê tông trang trí mã số RD19-14;

           Nhận thức tầm quan trọng của công tác Nghiên cứu khoa học, khoa Xây dựng đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu trong thực tiễn đào tạo, sản xuất.

Thư viện hình ảnh
Đối tác